Czas trwania lekcji w stałym planie zajęć:

1 lekcyjna

7.10-7.55

2 lekcyjna

8.00 -8.45

3 lekcyjna

8.50-9.35

4 lekcyjna

9.40-10.25

5 lekcyjna

10.30-11.15

6 lekcyjna

11.35-12.20

7 lekcyjna

12.25-13.10

8 lekcyjna

13.15-14.00

9 lekcyjna

14.05-14.50

10 lekcyjna

14.55-15.40

11 lekcyjna

15.45-16.30

12 lekcyjna

16.35-17.20

Uwaga

W wyjątkowych sytuacjach związanych na przykład z uroczystościami państwowymi, czy szkolnymi rozkład dzwonków może ulec zmianie, a informacja o obowiązującym w danym dniu rozkładzie podawana jest do wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń

Poniżej znajdziecie informacje o harmonogramie matury pisemnej w technikum.  Równolegle zamieszczone są listy zdającyh w poszczególnych salach lekcyjnych.

Czytaj więcej...

Zespoł Szkół nr 1 w Kraśniku informuje, że realizuje projekt pn. „Od pomysłu do sukcesu”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Realizowany w szkole projekt ma na celu wspomaganie uczniów I LO w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz ich rozszerzanie poza podstawę z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.

Przewidziano dodatkowe zajęcia edukacyjne, prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole, służące zarówno wyrównaniu zaległości edukacyjnych, jak też i rozszerzających wiedzę. Te ostatnie w formie zajęć ćwiczeniowych prowadzonych w szkole, ale również wycieczki edukacyjne oraz dodatkowe zajęcia w laboratoriach, których wyposażenie pozwoli na prowadzenie doświadczeń i eksperymentów z użyciem niedostępnych w szkole narzędzi i pomocy.

Oprócz treści związanych nauką przewidziano wsparcie rozwoju społecznego i indywidualnych predyspozycji uczniów poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz psychologa.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a rekrutacja odbywa się poprzez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowawców lub bezpośrednio poprzez sekretariat szkoły.

Projekt podzielono na kilka zadań:

 

Dodatkowe zajęcia dla Uczniów LO1 - matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, j. angielski

Dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów z matematyki, chemii, fizyki , geografii i biologii dla uczniów I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku. polegają na rozwiązywaniu zadań i problemów związanych z realizowaną podstawą programową i są ściśle skorelowane z realizowanymi w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych treściami programowymi. W trakcie zajęć rozwiązuje się różnorodne zadania , w tym zadania otwarte, zadania testowe pojedynczego i wielokrotnego wyboru, ćwiczenia z rozumienia i wnioskowania z tekstu popularno naukowego. Tematyka i forma zajęć służy nadrobieniu istniejących zaległości wynikających ze specyficznych trudności w opanowaniu przez uczniów materiału podstawy programowej oraz poszerzeniu zakresu wiedzy i poziomu umiejętności uczniów w korelacji do celów projektu i podstawy programowej kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym

Zajęcia te są skierowane do uczniów klas trzecich I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

Zajęcia poszerzające wiedzę z języka angielskiego polegają na prowadzeniu ćwiczeń gramatycznych, poznawaniu i utrwalaniu słownictwa związanego z realizowaną podstawą programową z języka angielskiego.

Zajęcia z matematyki i języka angielskiego służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych skierowane są do uczniów klas pierwszych i drugich mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i wymagań kształcenia ogólnego.

Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły w czasie poza obowiązkowymi zajęciami ujętymi w planie godzin.

 

Doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna dla uczniów I LO

Zgodnie z zawartymi w umowie o prowadzenie projektu ustaleniami zajęcia z doradztwa zawodowego i pomoc psychologiczna mają formę spotkań indywidualnych i grupowych.

Osoby prowadzące zajęcia z doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologicznej przygotowują i wdrażają program zajęć służący :

 • Kształtowaniu u uczniów pozytywnego nastawienia do korzyści wynikających z korzystania ze specjalizowanego systemu doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej;
 • Zapoznaniu objętych wsparciem z system, celami, formami i metodami pracy w dziedzinie doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej
 • Wspomaganiu procesu rozpoznawania predyspozycji związanych z podjęciem pracy lub dalszym kształceniem w kontekście możliwości oraz uwarunkowań psychologicznych uczniów objętych wsparciem
 • Kształtowaniu aktywnych i pozytywnych postaw w kontekście poszukiwania pracy bądź wyborze dalszego kierunku kształcenia
 • Rozwojowi kompetencji interpersonalnych i emocjonalnych
 • Zapobieganiu .niepowodzeniom szkolnym zniechęceniu i apatii spowodowanych przez różne czynniki zewnętrzne oraz uwarunkowania emocjonalne uczniów
 • Diagnozowaniu powstających w grupach rówieśniczych problemów interpersonalnych i komunikacyjnych.
 • Podstawy technik laboratoryjnych,
 • doświadczenia i analizy DNA,
 • izolacje i analizy materiału genetycznego pochodzącego .z lokalnych .próbek roślin o przeznaczeniu rolniczym
 • badania materiału biochemicznego

 

Zajęcia wyjazdowe pozalekcyjne dla uczniów I LO w Kraśniku rozwijające kompetencje

W projekcie realizowane są wycieczki edukacyjne których głównym celem jest uzupełnienie możliwości szkoły w prowadzenia pokazów i ćwiczeń eksperymentalnych z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. W miejscach, do których zaplanowano wycieczki istnieją możliwości prowadzenia pokazów i doświadczeń z wykorzystaniem sprzętu, który nie jest dostępny w szkole.

Zaplanowano przeprowadzenie :

 • Jednodniowych wycieczek do- Regionalnego Centrum .Naukowo –Technologicznego .w Podzamczu Chęcińskim oraz Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w okolicach Kielc.
 • Dwudniowych wycieczek do Warszawy i Łodzi. W planie zwiedzanie Centrum Nauki Experymetatorium w Łodzi i Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.
 • Wycieczek trzydniowych na trasie – Gdynia Toruń W planie udział w pokazach w Centrum Nauki Experyment w Gdyni ora Planetarium w Toruniu

W wycieczkach uczestniczą 30 osobowe grupy uczniów.

 

Utworzenie pracowni międzyszkolnej dla uczniów szkół powiatu kraśnickiego- wyjazdowe zajęcia laboratoryjne

W trakcie realizacji projektu zostanie utworzona i wyposażona w niezbędny sprzęt pracownię międzyszkolną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego. Pracownia ta znajdować się będzie w dzielnicy fabrycznej miasta w pobliżu siedziby Zespołu Szkół nr 3

Pracownia zostanie przygotowana do prowadzenia zajęć z dziedziny biologii i chemii. Zgodnie z założeniami zajęcia laboratoryjne będą prowadzone dla 12 osobowej grupy uczniów I LO im. T. Kościuszki w Kraśniku .

Zgodnie ze specyfikacją zajęć zawartą w projekcie zajęcia obejmują:

 

Doposażenie szkoły w sprzęt związanym z technologią informacyjną i komunikacyjną

Aby wspomóc szkołę w realizacji zadań wynikających z realizacji projektu wyposażenie szkoły wzbogaci się o sprzęt niezbędny do rozbudowy i unowocześnienia sieci komputerowych jak również komputery przenośne oraz rzutniki multimedialne. Dzięki temu forma i sposób przekazu realizowanych treści programowych wzbogaci się o nowocześniejsze środki przekazu.

Autorzy i redaktorzy wydawnictwa okolicznościowego z okazjii 100 lecia szkoły przepraszają za niedopatrzenie wskutek, którego na liście absolwentów pominięto rocznik 1969. 

Czytaj więcej...

Ważnym elementem obchodów stulecia istnienia szkoły była Msza Święta odprawiona w Kościele Rektoralnym Św.Ducha w Kraśniku.

Czytaj więcej...

 

Tak! Nasza szkoła – rówieśnica wolnej Polski – w 2018 r. ukończy 100 lat!!!

 

 

Niczym dostojna dama już się stroi w oczekiwaniu na jubileusz i należne jej hołdy. Spogląda w kierunku czerwonego dywanu (prowadzącego od świateł ku jej drzwiom) i oczekuje na spotkanie z wieloma pokoleniami swoich wychowanków.

Nietaktem byłoby jednak widzieć w niej zacną matronę. Bo cóż znaczy sto lat dla szkoły? Dopiero nabrała doświadczenia, powagi i niezbędnego poczucia własnej wartości. I oczekuje na nowe wyzwania.

Ma w sobie duszę młodej dziewczyny spoglądającej z nadzieją na to, co za zakrętem. Pielęgnuje, oczywiście, swoją Izbę Tradycji, ale ma też sale komputerowe. I siłownię, bo, jak wiadomo, w zdrowym ciele, zdrowy duch.

Nie bez powodu przecież zdobyła tytuł „Szkoły z klimatem”, pokonując znakomite szkoły Lubelszczyzny i naszego miasta.

Spójrzcie Państwo na filmik promujący naszą Piękną Kraśnicką Damę. Może odnajdziecie w nim siebie sprzed lat? Pamiętacie? „Stoi na Górce szkoła niezwykła…”

14 marca 2017 roku w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku odbyły się Rejonowe Mistrzostwa w piłce ręcznej dziewcząt. W zawodach wzięły udział trzy zespoły następujących szkół.

Czytaj więcej...

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
Data : wtorek, 9 czerwiec 2020
10
Data : środa, 10 czerwiec 2020
13
Data : sobota, 13 czerwiec 2020
14
Data : niedziela, 14 czerwiec 2020
15
Data : poniedziałek, 15 czerwiec 2020
16
Data : wtorek, 16 czerwiec 2020
17
Data : środa, 17 czerwiec 2020
18
Data : czwartek, 18 czerwiec 2020
19
Data : piątek, 19 czerwiec 2020
20
Data : sobota, 20 czerwiec 2020
21
Data : niedziela, 21 czerwiec 2020
24
Data : środa, 24 czerwiec 2020
25
Data : czwartek, 25 czerwiec 2020

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top